Atvejo vadybos paslaugų teikimas Vilniaus miesto savivaldybės

Užimtumo didinimo programos dalyviams


Vykdytojas:

VŠĮ Projektų valdymo ir mokymo centras

 

Įgyvendinimo pradžia

2022-12-02

 

Įgyvendinimo teritorija:

Vilniaus miesto savivaldybė

 

Tikslai:

Teikiant atvejo vadybos paslaugas šalinti Tikslinės grupės asmenų įsidarbinimą ribojančias aplinkybes ir siekti jų tvaraus užimtumo.

Siekiant Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos registruotų ir turinčių besirengiančio darbo rinkai statusą asmenų tvaraus užimtumo, teikiamos atvejo vadybos paslaugos, kurios skirtos palydėti tikslinės grupės asmenims ir padėti jiems gauti įvairias socialines paslaugas: sveikatos, švietimo ir kitas paslaugas, įgyti socialinių įgūdžių ir (ar) motyvacijos dirbti, padėti įgyvendinti darbo pareigas ir šeimos nario ar kartu gyvenančio asmens priežiūrą ar slaugą, paskatinti grįžti į darbo rinką įsiskolinimų turinčius asmenis, kuriems apribotas disponavimas piniginėmis lėšomis ir (ar) antstolio, kitų institucijų ar pareigūnų nurodymu priverstinai nurašomos piniginės lėšos skolai apmokėti, padėti asmeniui atvykti iš nuolatinės gyvenamosios vietos į darbo vietą, gydyti priklausomybes nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, azartinių žaidimų, palaikyti Tikslinę grupę darbo vietoje, siekiant užtikrinti tvarų užimtumą, šalinti kitas kliūtis Tikslinei grupei tvariam užimtumui ir pan.

Tikslinė grupė:

Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos registruoti ir turintys besirengiančio darbo rinkai statusą asmenys ir priklausantys bent vienai iš žemiau nurodytų grupių:

  • rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;
  • nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;
  • grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos(toliau – Užimtumo tarnyba) ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;
  • piniginės socialinės paramos gavėjai;
  • priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;
  • prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;
  • grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimos nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;
  • turintys pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga arba turintys teisę gauti laikinąją apsaugą, iki sprendimo dėl laikinosios apsaugos suteikimo (nesuteikimo) priėmimo, tačiau ne ilgiau kaip laikinosios apsaugos laikotarpiu;
  • asmenys, patiriantys socialinę riziką;
  • vyresni kaip 40 metų asmenys. 


 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.