„Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (Nr. 07.3.1-ESFA-V-401-06-0001)

 

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras kartu su kitomis NVO teikia socialines motyvavimo paslaugas Alytaus, Druskininkų, Panevėžio savivaldybėje.

 

Projekto „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ (toliau – Projektas) veiklos vykdomos Alytaus, Akmenės, Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio ir Šilutės savivaldybių teritorijose.

 

Projektą vykdo Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kartu su Alytaus, Akmenės,

Druskininkų, Pagėgių, Panevėžio ir Šilutės savivaldybių administracijomis bei 7 nevyriausybinėmis organizacijomis.

 

Projekto tikslas – padidinti bedarbių užimtumą, investuojant į tas paslaugas ir aktyvios darbo rinkos politikos priemones, kuriomis siekiama suteikti ar tobulinti bedarbių profesinę kvalifikaciją ir kompetencijas, ugdyti praktinius darbo įgūdžius, skatinti teritorinį judumą, taip pat spręsti jų socialines problemas bei didinti bedarbių motyvaciją įsidarbinti ar mokytis.

 

Projekto tikslinė grupė – vyresni kaip 30 metų ir piniginę socialinę paramą gaunantys bei ilgą laiką nedirbantys asmenys, kurie priklauso bent vienai iš Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. A1-269 „Dėl Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelio įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ 7.4 punkte išvardintai asmenų grupei.

 

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – 2020-01-01

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – 2022-12-31

 

Projektas finansuojamas ES fondo lėšomis
 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.