Darbuotojų komandiravimas: prieigos prie informacijos ir veiksmingo praktinio bendradarbiavimo tarp institucijų ir socialinių partnerių didinimas 3 Baltijos šalyse“ Nr. VS/2015/0055

 

     VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centru (PVMC) su partneriais: Valstybine darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI), Estonian Transport and Road Workers Trade Union (ETTA) (Estija), Latvian Builders Trade union (LCA) (Latvija), Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) ir Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“ kartu įgyvendina projektą „Darbuotojų komandiravimas: prieigos prie informacijos ir veiksmingo praktinio bendradarbiavimo tarp institucijų ir socialinių partnerių didinimas 3 Baltijos šalyse“ (angl. „Posting of workers: enhancing access to information and effective practical collaboration of administrative and social partners among 3 Baltic States”) Nr. VS/2015/0055, finansuojamą Europos Komisijos, projekto vykdytojo ir partnerių lėšomis.

      Verslas ir darbo rinka 3 Baltijos šalyse sparčiai vystosi ir peržengia nacionalines sienas. Verslininkai, darbuotojai, profesinės sąjungas, valstybinės institucijos dirbdamos kartu turi prisitaikyti prie šių pokyčių, palengvinti verslo plėtrą, laisvą paslaugų judėjimą ir, tuo pačiu metu, užtikrinti darbuotojų teises. Pirmo projekto “Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas Baltijos šalyse” sutarties Nr. VS/2014/0011 tikslas buvo užtikrinti tinkamą administracinių ir socialinių partnerių bendradarbiavimą tarp 3 Baltijos valstybių, keičiantis informacija ir konsultuojantis dėl komandiravimo, sukurti praktines informacines priemones ir medžiagą, kurios užtikrintų teisingą informavimą apie taikomas nuostatas ir darbo sąlygas, tinkamą Directive 96/71/EC įgyvendinimą ir vykdymą. Šis projektas savo tikslą pasiekė: susitikimuose dalyvavo ir patirtimi dalijosi Seimo nariai, LR ministerijų bei valstybinių įstaigų atstovai, socialiniai partneriai bei kolegos iš Latvijos ir Estijos. Projekto įgyvendinimo metu buvo išsiaiškinta, kad trūksta informacijos ir praktinių konsultacijų darbdaviams, kad jie galėtų užtikrinti saugias darbo sąlygas, o komandiruojamiems darbuotojams, kad galėtų ginti savo teises. Taip pat, šis projektas parodė, kad profesinės sąjungos Baltijos šalyse atlieka reguliarias ir nepriklausomas stebėsenos bei kontrolės komandiruojamiems darbuotojams funkcijas, nes šioje srityje turi pakankamai daug ,,gyvenimiškos patirties“. Nujasis projektas puikus pirmojo projekto tęsinys, nes užpildys spragas nustaytas pirmo projekto įgyvendinimo metu ir užtikrins tęstinumą stipriam ir saėkmingam 3 Baltijos šalių bendradarbiavimui.   Šis projektas sudarys sąlygas praktiniam bendradarbiavimui, informacijos keitimuisi tarp institucijų ir socialinių partnerių valstybėse narėse, sudarys sąlygas efektyvesniam informacijos prieinamumui. Projektas vertina galimybes informacijos mainų palengvinimui atsižvelgiant  į įstatymus, analizuoja ir siūlo tinkamą administracinio bendradarbiavimo ir lengvesnio priėjimo prie informacijos tarp dalyvaujančių šalių fukcionavimą. Yra poreikis siekti efektyvesnio ir praktiško benrdadarbiavimo tarp institucijų, kurios yra atsakingos už darbuotojų paruošimą (komandiravimą) 3  Baltijos šalyse. Ši problema bus išspręsta mokymų metu ir pateikiant darbuotojams ir darbdaviams teisėtą svarbią informaciją susijusią su visais principais ir patirtimi. Pagrindiniai projekto tikslai: užtikrinti administracinių ir socialinių partnerių bendradarbiavimą 3 Baltijos šalyse, teikti informaciją, mokymus ir konsultacijas dėl darbuotojų komandiravimo suinteresuotoms šalims, užtikrinant informacijos ir darbinimo sąlygų skaidrumą, tinkamą Direktyvos 96/71/EC vykdymą.

       Projekto vykdymo laikotarpiu mokymų metu įgytos žinios, patirtis ir įgūdžiai, konsultacijos, konferencijos, aiškinamoji kampanija ir labai svarbus analitinis darbas, atliktas dviejų išorės ekspertų bus rezultatai, kurie sustiprins 6 socialinių partnerių organizacijų narius ir tuo pačiu metu sustiprins 3 Baltijos valstybių transporto, statybų ir paslaugų sektorius, iš kurių ir yra komandiruojama daugiausia darbyotojų. Praktinis apmokymas pagerins švietimo, įdarbinimo lygius, sustiprins funkcinius gebėjimus, problemų sprendimą, paskatins darbuotojų dalyvavimą bendrovės valdyme, socialiniame dialoge, sukels greitesnes inovacijas, pakels komandiravimo problemų ir apmokomų darbuotojų teisių žinias.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2015 m. kovo 1 d. – 2016 m. gruodžio 30 d.

Pranešime ar publikacijoje pateikta informacija atspindi tik autoriaus nuomonę ir Europos komisija nėra atsakinga už pateiktos informacijos teisingumą.


GRĮŽTI ATGAL

 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.