“Darbuotojų komandiravimas: administracinio endradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas Baltijos šalyse” Nr. VS/2014/0011

 

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras (PVMC), kartu su Valstybine darbo inspekcija (VDI), Vilniaus miesto ir apskrities verslininkų darbdavių konfederacija (VVDK), Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“, Latvijos statybininkų profesine sąjunga (LCA), Latvijos krikščioniškąja akademija (LCA) ir Estijos profesinių sąjungų konfederacija (EAKL) įgyvendina projektą “Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas Baltijos šalyse” (ang. Posting of workers: enhancing access to information and effective practical collaboration of administrative and social partners among 3 Baltic states) Nr. VS/2014/0011. Projektą remia Europos Komisijos generalinis užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties direktoratas (European Commision DG Employment, Social Affairs and Inclusion EMPL.B2)

ES yra sukurta remiantis keturiomis laisvėmis - laisvu asmenų, prekių, kapitalo ir paslaugų judėjimu. Esant šiomis aplinkybėms, darbuotojai gali dirbti kitoje ES šalyje be specialaus darbo leidimo, o darbdaviai gali laisvai teikti paslaugos. Lietuva, Latvija ir Estija yra mažos šalys,  todėl  jų verslas sparčiai plečiasi už nacionalinių sienų. Baltijos šalių verslininkai nuolat ieško verslo kontaktų kitose šalyse, todėl neišvengiamai jie susiduria su darbuotojų komandiravimo ypatumais  užsienyje, nes vietos rinkos sąlygos ne visada atitinka kitų šalių darbdavio reikalavimus. Darbo sąnaudos yra didelės, egzistuoja didelis nedarbo lygis, tai yra priežastys, kodėl didėja darbuotojų migracijos ir komandiravimo apimtys Baltijos regione. Daugiausia darbuotojų komandiruojama iš statybų, paslaugų sektoriaus, verslo struktūrų, taip pat transporto sektoriaus. Problema yra informacijos trūkumas ne tik darbdaviams, bet  ir komandiruojamiems darbuotojams. trūksta informacijos ir praktinių konsultacijų darbdaviams, kad jie galėtų užtikrinti saugias darbo sąlygas, o komandiruojamiems darbuotojams, kad galėtų ginti savo teises. Todėl kyla  poreikis bendradarbiauti su atitinkamomis  institucijomis, atsakingomis už darbuotojų ir socialinių partnerių informavimą bei konsultavimą, kurti praktines priemones, skirtas informuoti ir konsultuoti, taip pat  užtikrinti tinkamą administracinio bendradarbiavimo ir informacijos skaidrumą įgyvendinant bei vykdant  Direktyvos 96/71/EB nuostatas.

Pagrindiniai projekto tikslai yra užtikrinti tinkamą administracinių ir socialinių partnerių bendradarbiavimą tarp 3 Baltijos valstybių, keičiantis informacija ir konsultuojantis dėl komandiravimo, sukurti praktines informacines priemones ir medžiagą, kurios užtikrintų teisingą informavimą apie taikomas nuostatas ir darbo sąlygas, tinkamą Directive96/71/EC įgyvendinimą ir vykdymą. Šio projekto tikslai atitinka kvietime nurodytus tikslus, kadangi šie tikslai skatina Lietuvos, Latvijos ir Estijos institucijų, atsakingų už darbuotojų komandiravimą, dirbti efektyviau bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir tarpusavyje. Projektas sukuria edukacines informacines priemones: specializuotas tinklapis, edukacinis filmas „Darbuotojų garantijos“, testinė mokymo programa, tyrimas yra šio projekto rezultatai sparčiai didinantys informuotumą komandiruojamų darbuotojų ir direktyvos klausimais.

Projekto tikslas informuoti ir konsultuoti projekto partnerius, darbdavius ir atsakingas valstybines institucijas, sukurti partnerystės tinklą , informacijos darbuotojų komandiravimo klausimais keitimosi Baltijos regione mechanizmą. Projekto veiklos stiprina socialinę dimensiją, tai reiškia, jog stiprėja pagrindinės socialinės teisės, o tai užtikrina didesnę komandiruojamų darbuotojų apsaugą ir sąmoningumą statybos, paslaugų ir transporto sektoriuose Baltijos regione. Projektas padeda užtikrinti efektyvesnę apsaugą komandiruotiems darbuotojams Baltijos šalyse. Projektas taip pat teikia praktinę informaciją ir konsultacijas darbdaviams dėl direktyvos, padidina didesnę pagarbą socialinių partnerių savarankiškumui , didina jų vaidmenį. Projekto veiklos padės geriau aptikti piktnaudžiavimo faktus, stiprins prevencijos sistemą. Projektas ne tik stiprina Baltijos šalių bendradarbiavimą, bet ir didina socialinių partnerių įtaką dėl darbuotojų informacijos sklaidos ir informavimo apie darbuotojų ir įmonių informacijos poreikius, susijusius su jų teisėmis ir pareigomis komandiruotės metu. Didėja abipusis pasitikėjimas tarp suinteresuotų asmenų, įskaitant ir keitimąsi gerąja praktika, bei mokymus komandiravimo klausimais.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2014 m. kovo 1 d. –  2015 m. vasario 27 d.

Pranešime ar publikacijoje pateikta informacija atspindi tik autoriaus nuomonę ir Europos komisija nėra atsakinga už pateiktos informacijos teisingumą.

 

GRĮŽTI ATGAL
 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.