,,Vietos savivaldos ir NVO bendradarbiavimo plėtra šilumos energetikos srityje“

 

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras nuo 2013 m. birželio mėn. partnerio teisėmis pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto ,,Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-08-V ,,Valdžios ir nevyriausybinio sektorių bendradarbiavimas ir partnerystė“ dalyvauja bendrai finansuojamo iš  Europos Sąjungos fondo lėšų projekte  ,,Vietos savivaldos ir NVO bendradarbiavimo plėtra šilumos energetikos srityje“.

Projekto pareiškėjas: Antimonopolinis Lietuvos piliečių sąjūdis. (Toliau – ALPIS).

Projekto partneriai: Ukmergės rajono savivaldybės administracija, Prienų rajono savivaldybės administracija, VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras.

Projekto tikslas – prisidėti prie savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo aktualios plėtros šilumos energetikos srityje.

Projekto uždaviniai:

1. Parengti rekomendacijas dėl teisės aktų tobulinimo  energetikos srityje;

2. Pristatyti galimybių studijos, kaip mažose savivaldybėse geriau tenkinti vartotojų poreikius šilumos energetikos srityje, rezultatus ir teisės aktų tobulinimo rekomendacijas savivaldybių administracijoms ir NVO.

LR Šilumos ūkio įstatymo 33 str. 2 d. nustatyta, kad savivaldybės institucija, remdamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta programa, turi teisę įpareigoti daugiabučio namo, kuriame viršijama maksimali šilumos suvartojimo norma, savininkus rekonstruoti sistemas pagal privalomus reikalavimus. Tačiau gyventojai, NVO ir savivaldybių administracijos neturi aktualios faktinės informacijos apie energijos suvartojimą, atitinkamų efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose ir viešojo sektoriaus pastatuose duomenų. Atsižvelgiant į minėtą informaciją asociacijai ALPIS kilo idėja išsiaiškinti aktualias problemas ir padėti savivaldybėms pagerinti valdžios sektoriaus įgyvendinamą viešąją politiką.

Šiuo metu išskiriamos šios pagrindinės šilumos ūkio pertvarkos problemos: 1) vietos savivaldai trūksta informacijos apie gyventojų realius lūkesčius, todėl nepilnai išnaudojamos savivaldos kompetencijos energetikos reguliavime bei neskatinamos jos atitinkamų administracinių gebėjimų vystymasis; 2) nesivysto konstruktyvus dialogas su suinteresuotomis vietinėmis nevyriausybinėmis organizacijomis; 3) nesudaromos sąlygos lyginamųjų rodiklių pagrindu įvertinti vyriausybinių energetikos sričių pertvarkos efektingumą ir efektyvumą bei kt. problemos.

Šių problemų sprendimo būdai projekto įgyvendinimo metu: 1) informacijos vertinimo kriterijų identifikavimas; 2) informacijos surinkimas ir analizė; 3) tikslinių grupių supažindinimas su atlikta studija; 4) rekomendacijų teisės aktų tobulinimui energetikos srityje parengimas ir pristatymas.

Projekto tęstinumas: įgyvendinus projektą, 5 metus bus užtikrintas projekto veiklos rezultatų tęstinumas. Projektui pasibaigus tęstinumas bus užtikrintas sukūrus teisės aktų projektų paketą, kuris per Vyriausybę bus pateiktas teisės aktų leidėjui. Šie teisės aktai bus pritaikyti visose Lietuvos savivaldybėse. 


GRĮŽTI ATGAL

 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.