„Tarptautinio bendradarbiavimo tarp suinteresuotųjų šalių vystymas skatinant gerosios patirties perdavimą dėl Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su komandiruojamais darbuotojais, vykdymo“, projekto sutarties Nr. VS/2016/0024

 

VšĮ Projektų valdymo ir mokymo centras (PVMC) su partneriais: Estonian Transport and Road Workers Trade Union (ETTA) (Estija), Latvian trade union of public service and transport workers (LAKRS) (Latvija), Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK), Valstybine darbo inspekcija prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (VDI), Lietuvos profesine sąjunga „Solidarumas“, Lietuvos vežėjų profesine sąjunga ,,Solidarumas“, Independent and self-governing trade union ,,Solidarnosc“ (NSZZ ,,Solidarnosc“) (Lenkija), State labour inspection of Republic of Latvia (Latvija), Estonian State Labour Inspectorate (Estija) ir Vilniaus pramonės ir verslo asociacija (VPVA) kartu įgyvendina projektą Tarptautinio bendradarbiavimo tarp suinteresuotųjų šalių vystymas skatinant gerosios patirties perdavimą dėl Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su komandiruojamais darbuotojais, vykdymo (angl. „Promotion of transnational cooperation among stakeholders and dissemination of best practices to enhance the enforcement of the European legislation regarding posted workers and posting issues”), projekto sutarties Nr. VS/2016/0024, finansuojamą Europos Komisijos, projekto vykdytojo ir partnerių lėšomis.

Sunkumai, susiję su direktyvos 96/71 / EB įgyvendinimu atsirado dėl reglamento, kuriame buvo esminiai trūkumai, susiję su teisiniais apibrėžimais, administracine kontrole, stebėsena ir sankcijų taikymo mechanizmo netobulumu valstybėse narėse. Atkreipiant dėmesį į tai 2014 metais buvo priimtas Teisės aktų vykdymo užtikrinimo direktyva 2014/67 / ES. Vykdymo direktyva numato tobulinti reguliavimo klausimus susijusius su terminologijos paaiškinimais, informacijos prieinamumo užtikrinimu ir administraciniu bendradarbiavimu, savitarpio pagalbos stiprinimu, bei keitimusi gerąja patirtimi, taip pat numato stebėsenos ir kontrolės priemones. Tačiau, vykdymo direktyva nesuteikė galimybių ir būdų profesinėms sąjungoms veikti kaip stipriems socialiniams partneriams, užtikrinantiems atstovavimą darbuotojams. Labai dažnai komandiruojami darbuotojai ir juos komandiruojančios įmonės nežino, kokias garantijas suteikia darbuotojams priimančioji šalis, kokie kolektyvinei susitarimai galioja priimančiose organizacijose. Todėl socialiniai partneriai ir institucijos turi daug glaudžiau bendradarbiauti tarpusavyje, plėtojant tvirtą bendradarbiavimo modelį, kur socialiniai partneriai ir atsakingos institucijos veikia viena kryptimi: vykdo bendrus mokymus, rengia bendras priemones, atlieka sociologinius tyrimus. Šis didelis darbas buvo pradėtas pirmame projekte „Darbuotojų komandiravimas: administracinio bendradarbiavimo ir prieigos prie informacijos stiprinimas Baltijos šalyse” Nr. VS/2014/0011”, kurio įgyvendinime dalyvavo Valstybinė darbo inspekcija ir socialiniai partneriai iš  3 Baltijos šalių ir sėkmingai bus plėtojamas šiame projekte. Šiame projekte bendradarbiavimo tinklas plečiasi: prisijungė Nacionalinė Lenkijos konfederacija, apimanti visas Lenkijos profesines sąjungas ir Lenkijos darbo inspekciją. Bendradarbiavimo tinklas vienija daugiau nei 20 organizacijų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos.  Pagrindinis šio tinklo tikslas yra apjungiant kompetentingų institucijų ir socialinių partnerių jėgas, padidinti informacijos skaidrumą ir prieinamumą ir tokiu būdu susitiprinti Direktyvos 96/71/EC2 ir Direktyvos 2014/67/ES įgyvendinimą, taikymą ir vykdymą.

Projekto tikslai:

- Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą tarp suinteresuotų šalių ir dalintis gerąja praktika  (konferencijos, bendri mokymai);

- Didinti Informacijos prieinamumą ir skaidrumą  (svetainė, vaizdo filmas, mokymo medžiaga);

- Skatinti atitinkamų pareigūnų ir socialinių partnerių mainus ir mokymus;  

- Skatinti priemones, skirtas keistis informacija ir geriausia praktika tarp atskirų sektorių (statybos ir transporto sektoriuose);

Šis projektas, atsižvelgiant į komandiruojamų darbuotojų teises ir pareigas, ne tik sustiprins 4 valstybių narių bendradarbiavimą, bet ir padidins socialinių partnerių integraciją, suteiks daugiau informacijos susijusios su darbuotojų komandiravimu, suteiks žinių apie darbuotojų ir įmonės informacijos poreikius.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2016-02-08 – 2017-12-31

Pranešime ar publikacijoje pateikta informacija atspindi tik autoriaus nuomonę ir Europos komisija nėra atsakinga už pateiktos informacijos teisingumą.

 

GRĮŽTI ATGAL
 
 
© 2017 VŠĮ PROJEKTŲ VALDYMO IR MOKYMO CENTRAS | Visos teisės saugomos.